Gegevens van het kantoor

Hieronder vindt u onze wettelijke gegevens

 Naam:
A in't Kwadraat BV 

 Andere benamingen van het kantoor:
Verzekeringskantoor Peeters, Verzekeringen Peeters, Bureau d’Assurances Peeters, Peeters - ZKG Insurance

 Adres:
Mechelsesteenweg 241
B-1933 Sterrebeek

 Telefoon:
02 731 49 60

 Mail:

 Ondernemingsnummer 
BE 0459.859.380

 Bankgegevens 
Op aanvraag

 Verzekeringstussenpersoon
Ingeschreven in het register bijgehouden door de FSMA onder nummer 39463A

 Beroepsvereniging
Lid van de beroepsvereniging  FVF

U kan de volledige klanteninformatie downloaden of afdrukken via deze link

Onze dienstverlening

We proberen u correct en volledig bij te staan aangaande uw verzekeringen. Dit betekent dat we u informeren over mogelijke verzekeringen (met belangrijkste kenmerken) op uw vraag of eventueel tijdens nazicht van uw huidige dossier (de verzekeringsmarkt en uw persoonlijke situatie kunnen veranderen) .
Weet dat we quasi alle soorten verzekeringen van heel wat verschillende verzekeraars kunnen aanbieden. Ook aangaande specifieke verzekeringen, bijvoorbeeld via uw werkgever, kunnen we u veelal enige verduidelijking geven. Elke vraag die enigszins verzekeringsgerelateerd is wekt onze interesse. Misschien is ons belangrijkste troef de wil om te doen wat juist is.
Dit betekent ook dat u mag rekenen op onze concrete hulp, bijstand en belangenbehartiging. We zijn als kantoor eigenlijk een beetje een verzekering bovenop uw verzekering.
In het kader van de AssurMifID-gedragsregels, die we als kantoor moeten naleven, delen we u volgende mee betreffende onze aangeboden producten en diensten:

Informatie over het begrip verzekeringsbemiddeling.

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan. Dit wil zeggen de werkzaamheden die bestaan uit het adviseren over omtrent verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, voorstellen, verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het bijstaan in beheer en uitvoering van verzekeringsoverkomsten gedurende de looptijd via het kantoor. Het beheer kan bijvoorbeeld administratief gericht zijn of betrekking hebben op behandeling van een schadedossier.  

Nummers van de takken en de titulatuur (soorten verzekeringen)

     1: Ongevallen; 
     2: Ziekte; 
     3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 
     4: Casco rollend spoorwegmaterieel;
     5: Luchtvaartuigcasco; 
     6: Casco zee- en binnenschepen; 
     7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en
         alle andere goederen; 
     8: Brand en natuurevenementen; 
     9: Andere schade aan goederen; 
     10: BA motorrijtuigen; 
     11: BA luchtvaartuigen; 
     12: BA zee- en binnenschepen; 
     13: Algemene BA; 
     14: krediet; 
     15: Borgtocht; 
     16: Diverse geldelijke verliezen; 
     17: Rechtsbijstand; 
     18: Hulpverlening; 
     21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen,
           met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 
     22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met
           beleggingsfondsen; 
     23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met
           beleggingsfondsen; 
     26: Kapitalisatieverrichtingen; 
     27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

Polisvoorwaarden 

Voor de verschillende polisvoorwaarden van de verschillende producten van de verschillende verzekeringsmaatschappijen waarmee werken verwijzen we naar de desbetreffende voorstellen en/of polissen en de door de verzekeringsondernemingen weergegeven verwijzingen.

In regel bestaat een polis minstens uit Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. Dit kan nog aangevuld worden met bijvoorbeeld Speciale Voorwaarden, attesten en dekkingsbrieven. 

Het is vooralsnog niet mogelijk van elke polis online algemene voorwaarden ter beschikking te stellen. 
Weet dat u bij ons als klant wel de bijzondere voorwaarden kan raadplegen via de klantenzone (beveiligde omgeving, toegang aan te vragen).

Verzekeringsmaatschappijen 

Ons kantoor werkt voor het aanbieden van verzekeringsovereenkomsten samen met: AG Insurance, AIA, Allianz, Allianz Global Assistance, Amma verzekeringen, Arag, Aviabel, Baloise Insurance, Cardif, DAS, Dela, Delta Lloyd Life, DKV, Europese Goederen en Bagage Maatschappij, Euromex, Europ Assistance, Expat&Co, Fidea, Generali Belgium, Jean Verheyen, Protect, Sobegas, Tariferingsbureau Auto, Vander Haeghen & Co, Vivium

Ons advies

Om u een verzekering te kunnen aanbevelen die beantwoordt aan uw wensen, maakt ons kantoor een correcte analyse van,enerzijds, het te verzekeren risico en, anderzijds van uw verlangens en behoeften inzake de te onderschrijven verzekeringsovereenkomst(en).

In het kader van deze analyse worden u diverse vragen gesteld , onder meer betreffende de verzekeringsnemer en de verzekerden, de beschrijving van het risico, de gewenste waarborgen, eventuele voorafgaande verzekeringscontracten en antecedenten en andere algemene opmerkingen en verduidelijkingen. Door u gegeven antwoorden zijn terug te vinden in het verzekeringsvoorstel van de te onderschrijven verzekering, cfr. “uw keuze als klant” op eventuele informatiefiche, of vinden oorsprong in brief of e-mail. 

Behoudens andere afspraak maken we geen verdere marktanalyse voor het risico dat u via ons kantoor wil verzekeren.

Verzekeringsvoorstel en/of –contract van de oplossing(en) van uw keuze worden ingevuld en u bezorgd. We melden u steeds wat de draagwijdte en de beperkingen van de door u gekozen verzekeringsoplossing zijn.Ons advies

Onafhankelijkheid

Ons kantoor bezit geen deelneming in het stemrecht of kapitaal van een verzekeringsonderneming. Omgekeerd zijn er ook geen verzekeringsondernemingen die een deelneming in het stemrecht of kapitaal van het kantoor bezitten.

U heeft het recht om de naam en het adres van de verzekeringsonderneming(en) waarmee door ons kantoor zaken wordt gedaan of kan worden gedaan te vragen.

Premiebetaling

U kan uw verzekeringspremie op verschillende manieren betalen. In regel gebeurt premiebetaling middels betaling aan de verzekeringsmaatschappij. 
U kan per bankoverschrijving betalen of de verzekeringsmaatschappij machtigen om de premie via Sepa-mandaat (domiciliering) van uw bankrekening te halen. Wij kijken voor u na of de bedragen van premie, zoals wij deze van de respectievelijke verzekeringsmaatschappijen ontvangen, correct lijken te zijn (index, malus, korting, …). 
Als u (tijdig) uw verzekeringspremie hebt betaald, bent u bevrijd van deze betaling. Uw betalingsbewijs en het vervaldagbericht samen gelden als kwijting. Eventuele wettelijke attesten worden u na betaling bezorgd.

Hoe kan ik de premie van mijn verzekering betalen?

Verzekeringspremie kan betaald per overschrijving of via automatische incasso.

Bij betaling via domiciliering (SEPA-mandaat) incasseert de verzekeringsmaatschappij de premie zelf van uw bankrekening. Er moet dan uiteraard wel voldoende saldo op de rekening staan.

Hoe kan ik mijn betaalrekeningnummer waarvan automatisch geïncasseerd wordt wijzigen?

Dit kan aan ons doorgegeven via de persoonlijke klantenzone op www.kantoorpeeters.be , per mail aan info@kantoorpeeters.be of per telefoon 027314960. We zorgen er dan voor dat er aangepast document wordt aangemaakt.

Wat wijzigt er als ik voorheen met automatisch incasso aan verzekeringsmaatschappij betaalde?

Niets.

Wat wijzigt er als ik voorheen met automatisch incasso aan Kantoor Peeters betaalde?

We zorgen ervoor dat u voortaan automatisch aan verzekeringsmaatschappij kan betalen. We bezorgen u hiervoor te ondertekenen document.

U krijgt van verzekeringsmaatschappij hoe dan ook een vervaldagbericht / afrekening.

Wat wijzigt er als ik voorheen met bankoverschrijving aan verzekeringsmaatschappij betaalde?

Niets.

Wat wijzigt er als ik voorheen met bankoverschrijving aan Kantoor Peeters betaalde?

U krijgt voortaan de betalingsuitnodiging rechtstreeks van de verzekeringsmaatschappij. Dit kan u gebruiken om uw betaling te doen.

Kan ik betalingsuitnodiging per mail ontvangen?

Er zijn inderdaad al verzekeringsmaatschappijen die deze mogelijkheid bieden. Dit is niet voor elke verzekering mogelijk en wordt u niet opgelegd (uw keuze).

Waarom wordt de premie van uw verzekering door de verzekeringsmaatschappij opgevraagd?

Enkel het boekhoudkundige gedeelte met opvragen van de verzekeringspremie wordt door de verzekeringsmaatschappijen ten laste genomen.

De verzekeringsmaatschappijen kunnen meer details geven op hun betalingsuitnodiging en kunnen bij directe premiebetaling makkelijker matchen met eventuele fiscale attesten.

Kantoor Peeters kan meer inzetten op wat er echt toe doet: u adviseren en bijstaan tijdens de looptijd van uw contract

Hoe volgt Kantoor Peeters mijn betaling aan de verzekeringsmaatschappij op?

Kantoor Peeters heeft toegang tot de verschillende interne systemen van de verzekeraars. 


Taksen en bijdragen van een verzekering

Taksen en bijdragen van een verzekering

Premietaksen worden steeds berekend op de netto premie. Deze kunnen per verzekeringswaarborg zelfs in hetzelfde contract verschillend zijn. Wat we hier gemeenzaam Taksen noemen kunnen ook wettelijke bijdrage RIZIV e.d. bevatten.

Sommige verzekeringsnemers (overheden e.d.) genieten wettelijk ook andere premietaksen.

Deze taksen kunnen wettelijk gewijzigd worden.

Ook BTW-plichtigen zijn bij een verzekering deze premietaksen verschuldigd.

Indicatieve opsomming

MOTORVOERTUIGEN

Bromfietsen, motorfietsen, personenwagens, minibussen, kampeerwagens en oldtimers

Burgerlijke aansprakelijkheid                                         27,10%

Omnium verzekering                                                      26,75%

Bestuurdersverzekering                                                  16,75%

Assistance                                                                     13,00%*

Rechtsbijstandverzekering                                             16,75%

Vervoer voor koopwaar & materieel                               01,40%

Autobussen, taxidienst, ziekenwagens, lijkenwagen, landbouwwerktuigen, vervoer van goederen en zaken ≤ 3,5 ton

Burgerlijke aansprakelijkheid                                         22,10%

Omnium verzekering                                                       21,75%

Bestuurdersverzekering                                                   16,75%

Assistance                                                                      13,00%*

Rechtsbijstandverzekering                                              16,75%

Vervoer van zaken > 3,5 ton, zonder eurovignet /  > 3,5 ton

Burgerlijke aansprakelijkheid                                         14,25% / 12,85%

Omnium verzekering                                                      13,90% / 12,50%

Bestuurdersverzekering                                                  16,75%

Assistance                                                                      13,00%*

Rechtsbijstandverzekering                                              16,75%

* premietaks = gemiddelde tussen 16,75% (Bijstand Voertuig) en 9,25% (Bijstand voor personen).

BRAND EN AANVERWANTE RISICO’S

Basiswaarborg en Diestal                                                15,75%

(BA, brand, storm, glasbreuk, waterschade, natuurrampen)

Rechtsbijstandverzekering                                              15,75%

Alle bouwplaats risico’s :

- Indien afdeling I + afdeling II                                        09,74%  

- Indien enkel afdeling I zonder FLEXA*                           09,25%

- Indien enkel afdeling I met FLEXA*                               09,90%

Bedrijfsschade na machinebreuk – Elektronica & Machines (brand, explosie, bliksem) 9,90%

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

Arbeidsongevallenverzekering

- Personeel onderworpen aan RSZ                                  04,13%

- Personeel niet onderworpen aan RSZ                           24,13%

Collectieve ongevallen

- Waarborg medische kosten, dekking Welfare               09,25%

- Waarborgen ongeschiktheid en overlijden                   04,40% of 09,25%

Individuele ongevallen                                                  09,25%

Rechtsbijstandverzekering                                            09,25%

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

BA Familiale                                                                   09,25%

Objectieve aansprakelijkheid                                          18,75%

BA Ondernemingen                                                          09,25%

BA Evenementen                                                             09,25%

Beroepsaansprakelijkheid                                                09,25%

Bestuurdersaansprakelijkheid                                          09,25%

RECHTSBIJSTAND                                                            09,25%*

ZIEKTE

Hospitalisatieverzekering

Premietaks         09,25%/0%*

- RIZIV bijdrage    10,00%

*Vrijstelling van de premietaks bij hoge dekking/bescherming

Gewaarborgd inkomen (beroeps gebonden verzekering)                   04,40%

Gewaarborgd inkomen (andere dan beroeps gebonden verzekering) 09,25%

LEVENSVERZEKERINGEN

Overlijdensverzekering                                                                  02,00%

Tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal

ter waarborg van een hypothecaire lening                                     01,10%

Tak 21 “buiten fiscaliteit” beleggingsverzekering (natuurlijke persoon)

- premietaks                                                                                02,00%

Tak 23 beleggingsverzekering (natuurlijke persoon)

- premietaks                                                                               02,00%                                 -

Tak 21 gefiscaliseerde “pensioenspaarverzekering”

- geen premietaks                                                                                                             -

Tak 21 “gefiscaliseerde” levensverzekering (LTS)

- premietaks                                                                               02,00%

Groepsverzekering

- premietaks op de werkgeversbijdrage & persoonlijke bijdrage   04,40%

- sociale lasten op de werkgeversbijdrage                                   08,86%

- bijz.sociale zekerheidsbijdrage op de werkgeversbijdrage         01,50%

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

- geen premietaks                                                                       -

- bijdrage arbeidsongeschiktheid                                                09,25%

Individuele Pensioentoezegging

- premietaks                                                                             02,00%

- pensioen, overlijden en overlijden na ongeval                         04,40%

- arbeidsongeschiktheid                                                            09,25%

KAPITALISATIEVERRICHTINGEN (tak 26)

Geen premietaks                               

Onze verloning/vergoeding

Voor onze verzekeringsbemiddelingsdiensten ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsmaatschappij. Deze vergoeding is inbegrepen in de premie die u als klant betaalt.

In de verzekeringspremie die u betaalt, zit naast de taksen (zie eerder) en de technische premie van de verzekeringsmaatschappij ook onze verloning (commissieloon) inbegrepen. De totale premie die u betaalt zijn uw totale kosten.

 

BOAR VERZEKERINGEN  (BOAR staat voor Brand Ongevallen en Allerlei Risico’s)

 

De vergoeding die ons als verzekeringsmakelaar toekomt voor polissen niet-leven is een percentage van een deel van de premie nl. de premie zonder taksen en lasten (zie hieronder) die u als klant effectief betaald heeft. Het percentage hangt af van het type verzekeringswaarborg (zie hieronder) dat u als klant onderschreven hebt.

Uw verzekeringspremie
is als volgt samengesteld:

 • Risico-premie: het bedrag dat de verzekeraar nodig heeft om de schade te betalen

 • Administratieve kost verzekeraar: het bedrag dat de verzekeraar nodig heeft voor algemene onkosten

 • Acquisitiekost verzekeraar: het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij nodig heeft om het verzekeringscontract te verwerven en in stand te houden

 • Commissieloon makelaar: het gedeelte van de acquisitiekost dat verzekeraar betaalt aan de verzekeringsmakelaar, berekend op de netto-premie. Dit gedeelte is onze basisvergoeding.

 • Inningskost verzekeringsmakelaar: de vaste kost die wordt aangerekend door de makelaar voor het beheer en bezorgen van het vervaldagbericht. Het maximumbedrag van onze inningskost is 2 € per kwijting.

 • Taksen en lasten (zie eerder)

   

 Standaard marktconforme vergoeding (op de netto-premie):

Ongevallen/auto

Burgerlijke aansprakelijkheid auto

17%

Grote of kleine omnium auto

19%

Rechtsbijstand auto

19%

(Reis)Bijstand

19%

Ongevallen/ vrije tijd

Pleziervaartuigen

19%

Caravanning

25%

Lichamelijke schade

Arbeidsongevallen

7,50%

Collectieve ongevallen

15%

Huispersoneel

20%

Formule 24/Gewaarborgd inkomen

25%

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

B.A. Gezin

22,50%

B.A. Onderwijze / Professionele B.A.

20%

Objectieve B.A. Brand-Ontploffing

20%

B.A. Onderneming

20%

B.A. Medische en paramedische beroepen

25%

Brand/diefstal/glasbreuk/storm/natuurramp

27%

Engineering: ABR /Alle risico electronica

15%

Alle risico juweel, camera's, kunst, bont

20%

Hospitalisatie

15%

 

Een aantal taken dat vroeger door de maatschappijen werd uitgevoerd wordt gedelegeerd naar de verzekeringsmakelaar. Het opmaken van de contracten en bijvoegsels, verhoogde tussenkomst in het regelen van schade e.a. Voor deze aanvullende taken ontvangen we soms een bijkomende beheersvergoeding. Dit heeft geen enkele impact op de door u betaalde premie, het betreft enkel een verschuiving van taken en de overeenstemmende vergoeding van de maatschappij naar de verzekeringsmakelaar. De aanvullende beheersvergoeding kan variëren van 0% tot 5%.

Vergoedingen levensverzekeringen

De basisvergoeding die ons als verzekeringsmakelaar toekomt voor polissen LEVEN is een percentage van een deel van de premie nl. de premie zonder taksen die afhankelijk van het type polis kunnen variëren, die u als klant effectief betaald heeft. Het percentage hangt af van het type verzekeringswaarborg (zie hieronder) dat u als klant onderschreven hebt. De verzekeraar “leven” zal desgevallend voor bepaalde producten een instapkost en een beheerkost in rekening brengen.

Alle vermelde percentages (zie hieronder) zijn maximumpercentages en worden toegepast op de door u gestorte premie (exclusief taksen). Als verzekeringsmakelaar bepalen wij per polis in functie van de complexiteit van het dossier de inningsvergoeding zonder het aangegeven maximumpercentage te overschrijden.

Maximum

Beleggingsverzekeringen

4%

Kapitalisatieverrichtingen (tak 26)

3%

Spaarverzekeringen

6,5%

Pensioenverzekeringen (zelfstandgen en kmo's)

6,5%

Risicoverzekeringen

40%

klassieke levensverzekering

6%


De inningskost verzekeringsmakelaar (zie eerder onder BOAR) passen we in regel niet toe bij betalingsuitnodigingen voor levensverzekeringen. Als het wordt toegepast dan volgt dit het systeem van de boar-verzekeringen.

Premiebetalingen, en zeer zeker ook bij grotere extra betalingen, gebeuren ook makkelijk rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij toe.

 

Naast onze basisverloning bij levensverzekeringen kunnen wij als verzekeringsmakelaar onder bepaalde voorwaarden voor een deel van voormelde verzekeringspolissen en voor sommige verzekeraars een bijkomende vergoeding ontvangen.

Voor de opvolging en het beheer van welbepaalde beleggingsportefeuilles (beleggings- en kapitalisatieverzekeringen)  kennen sommige verzekeraars een portefeuillevergoeding toe. Deze kan schommelen afhankelijk van de gemiddeld belegde onderliggende fondsen. Als dit van toepassing zou zijn dan is valt deze vergoeding en onder de marge van de verzekeringsmaatschappij is niet ten laste van de individuele klant.

Sommige verzekeraars geven, onder bepaalde voorwaarden, een éénmalige bijkomende vergoeding (rappelvergoeding genoemd) bij spaar-, pensioen-, risico- en klassieke levensverzekeringen.  Deze vergoeding  wordt berekend op de premies. Deze 'rappelvergoeding' is een geactualiseerde betaling van toekomstige vergoedingenrekening houdende met de lange duurtijd van het onderliggend contract. Dergelijke rappelvergoeding is slechts verworven op het door de maatschappij bepaalde aantal jaren om de instandhouding van dit contract te bevorderen. Wij werken in regel niet met dit type vergoeding.Klachtenbehandeling

Ons kantoor doet haar uiterste best om u van dienst te zijn.  

Als er iets niet loopt zoals gewenst dan vernamen we dit graag van u. Niemand is perfect, wat niet weg neemt dat er problemen kunnen ontstaan die hoe dan ook moeten opgelost worden. 

Wij verkiezen bij een onenigheid f een probleem alleszins een minnelijke oplossing. 
Wanneer we er samen niet uit zouden raken lijkt het ons fair om in het algemeen het beroep doen op de gewone rechter of op een scheidsrechter vooraf te melden. 

Bij het behandelen van een klacht vermijden we iedere praktijk die de sereniteit van het debat  aantast. 

U kan als ontevreden verzekerde met een klacht ook terecht bij de 
Ombudsdienst Verzekeringen 
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
telefoon 02 547 58 71
fax 02 547 59 75 

Toezichthoudende overheid

We zijn erkend verzekeringsmakelaar en als dusdanig geregistreerd bij het FSMA onder nummer 10116 A.

Het FSMA is de toezichthoudende overheid en houdt het register van alle verzekeringstussenpersonen bij.

Gegevens van FSMA:
Congresstraat 12-14
1000 Brussel

Belangenconflicten

Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

- Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
- Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
- Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
- Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
- Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:
 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;

 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten; 

 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij het ontbreken van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;

 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;

 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.


Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wat is de procedure?

Mogelijk belangen-conflict geïdentificeerd
1. Kan MiFID-grondwet worden nageleefd?
 •     Indien 'neen': Geen dienstverlening
 • 2. Indien 'ja': Volstaan maatregelen van beheer?
      Indien 'ja': > Dienstverlening
  3. Indien 'neen': > Specifieke transparantie > Dienstverlening

  Specifieke transparantie

  Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

  Verwerking van persoonsgegevens

  Kantoor Peeters neemt gegevensverwerking en privacy zeer ernstig.

  Meer informatie over onze privacyverklaring vindt u hier.  

  Als verzekeringsmakelaar vervult het kantoor mogelijk een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we  zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast  vervullen wij, ten behoeve van  de maatschappijen, ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken en van wie wij producten aan u voorstellen en aanbieden.

  Het kan ook noodzakelijk zijn dat we medisch gevoelige informatie van u moeten verwerken (bijvoorbeeld om u goed te kunnen bijstaan bij een schadegeval). Ook hier leggen we uiteraard de grootste discretie aan de dag.

  Voor alle verdere vragen omtrent ons privacybeleid kunt u  met ons contact opnemen via info@kantoorpeeters.be. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen dat u zich verder identificeert, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

  De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

  U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden via info@kantoorpeeters.be of door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.

  Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

  Disclaimer website

   De verschillende pagina's, simulaties en informatie die u raadpleegt of verkrijgt op of via deze website hebben een zuiver informatieve waarde.
  De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Kantoor Peeters Comm.V geeft geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, gegevens of publicaties.
  De verstrekte informatie vormt geen aanbod van verzekeringsdiensten of 
  –producten. Enkel indien uitdrukkelijk anders weergegeven, zal de verstrekte informatie een aanbod uitmaken. 
  Dergelijk aanbod richt zich niet tot personen die de Kantoor Peeters-website bezoeken, betreden of gebruiken vanuit andere landen of rechtsgebieden dan België, behalve indien deze expliciet worden vermeld. 
  De veiligheid en juistheid van data op websites kunnen niet gewaarborgd worden, aangezien de informatie kan onderschept of gesaboteerd worden, verloren gaan of virussen kan bevatten. 
  Kantoor Peeters Comm.V wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid af in dergelijke gevallen. 
  De aansprakelijkheid van Kantoor Peeters Comm.V voor enigerlei schade die het gevolg is van rechtstreeks en/of onrechtstreeks gebruik van deze website (simulaties en informatie die geraadpleegd of verkregen wordt op of via deze website) kan mogelijk enkel betrokken zijn wanneer er sprake is van opzet of wanneer grove fout kan worden ingeroepen.

   De dienst- en productinformatie die Kantoor Peeters Comm.V verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische Recht. Indien u zich toegang verschaft tot deze website en/of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dit toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot en/of het gebruik van onze website.

   De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan hetzij Kantoor Peeters Comm.V, hetzij aan kantoor-gelieerde derden (leveranciers e.d.), hetzij aan effectieve derden. U zal zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

   De via deze website verkregen persoonsgegevens kunnen door Kantoor Peeters Comm.V worden verwerkt voor o.a. commerciële prospectie en promotie van verzekeringsdiensten of -producten, het beheer van het cliëntenbestand, (direct) marketing, public relations, het verlenen en beheer van verzekeringsdiensten als verzekeringstussenpersoon of -makelaar. 
  U kunt verzet aantekenen tegen de aanwending van die gegevens voor voornoemde doeleinden van commerciële prospectie. U hebt ook recht op inzage in de persoonlijke gegevens die u aanbelangen en u kunt deze, in voorkomend geval, laten verbeteren.

  KLANTENZONE

  Hier kan u zich aanmelden op onze klantenzone om toegang te hebben tot uw eigen verzekeringsdossier

  Mijn Dossierr Mijn Dossier

  Site by Ramdesign