Gegevens van het kantoor

Hieronder vindt u onze wettelijke gegevens

 Naam:
Kantoor Peeters Comm.V 

 Andere benamingen van het kantoor:

Verzekeringskantoor Peeters, Verzekeringen Peeters, Bureau d’Assurances Peeters

 Adres:
Mechelsesteenweg 241

B-1933 Sterrebeek/Zaventem

Telefoon 02 731 49 60

Fax 02 731 66 29


 Ondernemingsnummer 
RPR Brussel 0456.591.272


 Bankgegevens 
BE42 8289 9860 3554

 Verzekeringstussenpersoon
Ingeschreven in het register bijgehouden door de FSMA onder nummer 10116 A

 Beroepsvereniging
Lid van de beroepsverenigingen  FVF en Feprabel.

Verwerking van persoonsgegevens

Ons kantoor moet voor uw contracten en/of dienstverlening persoonsgegevens verwerken. Uw gegevens kunnen volledig of ten dele overgemaakt worden aan partijen die bij deze contracten betrokken zijn (verzekeringsmaatschappij(en), kredietinstelling(en), bijstandsverleners, herstellers, experten, …). De gegevens kunnen door ons kantoor ook verwerkt worden voor commerciële doeleinden. Wilt u geen commerciële informatie van ons kantoor ontvangen dan kan u ons dit laten weten.

Conform de wet van 8 december 1992 heeft u recht op toegang en op verbetering van uw persoonsgegevens. Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel, www.privacycommission.be.

Verwerking van medische en/of gevoelige persoonsgegevens

Het kan gebeuren dat ons kantoor medische en/of gevoelige gegevens van u moet verwerken met het oog op het goede beheer van uw dossier. De gegevens zullen door ons kantoor enkel gebruikt worden voor de onderschrijving en het beheer van de contracten en dossier(s).


Onafhankelijkheid

Ons kantoor bezit geen deelneming in het stemrecht of kapitaal van een verzekeringsonderneming. Omgekeerd zijn er ook geen verzekeringsondernemingen die een deelneming in het stemrecht of kapitaal van het kantoor bezitten.

U heeft het recht om de naam en het adres van de verzekeringsonderneming(en) waarmee door ons kantoor zaken wordt gedaan of kan worden gedaan te vragen.

Premiebetaling

U kan uw verzekeringspremie op verschillende manieren betalen. In regel gebeurt premiebetaling middels incasso door ons kantoor. U bevestigt als klant dat wij voor door u onderschreven verzekeringen van u het recht op incasso genieten. 
U kan ons per bankoverschrijving betalen of ons machtigen om de premie via domiciliering van uw bankrekening te halen. Wij rekenen voor u na of de bedragen van premie, zoals wij deze van de respectievelijke verzekeringsmaatschappijen ontvangen, correct zijn (index, malus, korting, …). 
Wij mogen voor de vervaldagberichten die wij u opsturen van u uitdrukkelijk een vaste kost aanrekenen van één euro per kwijting. Deze kost is inbegrepen in de aparte opgave van de toepasselijke taksen en lasten. 
Als u eenmaal uw premie aan ons hebt betaald, bent u bevrijd van betaling aan de verzekeraar.

Onze verloning/vergoeding

Voor onze verzekeringsbemiddelingsdiensten ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsmaatschappij. Deze vergoeding is inbegrepen in de premie die u als klant betaalt.
In de verzekeringspremie die u betaalt, zit naast de taksen (die kunnen oplopen tot meer dan 27%, product-, polis- en waarborgafhankelijk) en de technische premie van de verzekerings-maatschappij ook onze verloning (commissieloon) inbegrepen. Dit betekent dat de totale premie die u betaalt uw duidelijke totale kosten zijn. 

In het kader van de AssurMifID-gedragsregels, die we als kantoor moeten naleven, delen we u volgende mee betreffende onze vergoeding:
Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.
Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Ons advies

Om u een verzekering te kunnen aanbevelen die beantwoordt aan uw wensen, maakt ons kantoor een correcte analyse van,enerzijds, het te verzekeren risico en, anderzijds van uw verlangens en behoeften inzake de te onderschrijven verzekeringsovereenkomst(en).

In het kader van deze analyse worden u diverse vragen gesteld , onder meer betreffende de verzekeringsnemer en de verzekerden, de beschrijving van het risico, de gewenste waarborgen, eventuele voorafgaande verzekeringscontracten en antecedenten en andere algemene opmerkingen en verduidelijkingen. Door u gegeven antwoorden zijn terug te vinden in het verzekeringsvoorstel van de te onderschrijven verzekering, cfr. “uw keuze als klant” op eventuele informatiefiche, of vinden oorsprong in brief, fax, of e-mail. Behoudens andere afspraak maken we geen verdere marktanalyse voor het risico dat u via ons kantoor wil verzekeren.

Verzekeringsvoorstel en/of  –contract van de oplossing(en) van uw keuze worden ingevuld en u bezorgd. We melden u steeds wat de draagwijdte en de beperkingen van de door u gekozen verzekeringsoplossing zijn.Ons advies

Onze dienstverlening

We proberen u correct en volledig bij te staan aangaande uw verzekeringen. Dit betekent dat we u informeren over mogelijke verzekeringen (met belangrijkste kenmerken) op uw vraag of eventueel tijdens nazicht van uw huidige dossier (de verzekeringsmarkt en uw persoonlijke situatie kunnen veranderen).

Weet dat we quasi alle soorten verzekeringen van heel wat verschillende verzekeraars kunnen aanbieden. Ook aangaande specifieke verzekeringen, bijvoorbeeld via uw werkgever, kunnen we u veelal enige verduidelijking geven. Elke vraag die enigszins verzekeringsgerelateerd is wekt onze interesse. Misschien is ons belangrijkste troef de wil om te doen wat juist is.

Dit betekent ook dat u mag rekenen op onze concrete hulp, bijstand en belangenbehartiging. We zijn als kantoor eigenlijk een beetje een verzekering bovenop uw verzekering.

In het kader van de AssurMifID-gedragsregels, die we als kantoor moeten naleven, delen we u volgende mee betreffende onze aangeboden producten en diensten:

1. Informatie over het begrip verzekeringsbemiddeling.

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan. Dit wil zeggen de werkzaamheden die bestaan uit het adviseren over omtrent verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, voorstellen, verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het bijstaan in beheer en uitvoering van verzekeringsoverkomsten gedurende de looptijd via het kantoor. Het beheer kan bijvoorbeeld administratief gericht zijn of betrekking hebben op behandeling van een schadedossier.  

2. Nummers van de takken en de titulatuur

     1: Ongevallen; 
     2: Ziekte; 
     3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 
     4: Casco rollend spoorwegmaterieel;
     5: Luchtvaartuigcasco; 
     6: Casco zee- en binnenschepen; 
     7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 
     8: Brand en natuurevenementen; 
     9: Andere schade aan goederen; 
     10: BA motorrijtuigen; 
     11: BA luchtvaartuigen; 
     12: BA zee- en binnenschepen; 
     13: Algemene BA; 
     14: krediet; 
     15: Borgtocht; 
     16: Diverse geldelijke verliezen; 
     17: Rechtsbijstand; 
     18: Hulpverlening; 
     21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen,
           met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 
     22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met
           beleggingsfondsen; 
     23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met
           beleggingsfondsen; 
     26: Kapitalisatieverrichtingen; 
     27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

3. Polisvoorwaarden 

Voor de verschillende polisvoorwaarden van de verschillende producten van de verschillende verzekeringsmaatschappijen waarmee werken verwijzen we naar de desbetreffende voorstellen en/of polissen en de door de verzekeringsondernemingen weergegeven verwijzingen.

In regel bestaat een polis minstens uit Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. Dit kan nog aangevuld worden met bijvoorbeeld Speciale Voorwaarden, attesten en dekkingsbrieven. 

Het is vooralsnog niet mogelijk van elke polis online algemene voorwaarden ter beschikking te stellen. 
Weet dat u bij ons als klant wel de bijzondere voorwaarden kan raadplegen via de klantenzone (beveiligde omgeving, toegang aan te vragen).

Klachtenbehandeling

Ons kantoor doet haar uiterste best om u van dienst te zijn.  

Als er iets niet loopt zoals gewenst dan vernamen we dit graag van u. Niemand is perfect, wat niet weg neemt dat er problemen kunnen ontstaan die hoe dan ook moeten opgelost worden. 

Wij verkiezen bij een onenigheid f een probleem alleszins een minnelijke oplossing. 
Wanneer we er samen niet uit zouden raken lijkt het ons fair om in het algemeen het beroep doen op de gewone rechter of op een scheidsrechter vooraf te melden. 

Bij het behandelen van een klacht vermijden we iedere praktijk die de sereniteit van het debat  aantast. 

U kan als ontevreden verzekerde met een klacht ook terecht bij de 
Ombudsdienst Verzekeringen 
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
telefoon 02 547 58 71
fax 02 547 59 75 

Toezichthoudende overheid

We zijn erkend verzekeringsmakelaar en als dusdanig geregistreerd bij het FSMA onder nummer 10116 A.

Het FSMA is de toezichthoudende overheid en houdt het register van alle verzekeringstussenpersonen bij..

Gegevens van FSMA:
Congresstraat 12-14
1000 Brussel

Belangenconflicten

1. Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.
 
2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

- Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
- Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
- Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
- Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
- Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.

3. Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:
 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;

 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten; 

 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij het ontbreken van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;

 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;

 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.


Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

4. Wat is de procedure?

Mogelijk belangen-conflict geïdentificeerd
1. Kan MiFID-grondwet worden nageleefd?
 •     Indien 'neen': Geen dienstverlening
 • 2. Indien 'ja': Volstaan maatregelen van beheer?
      Indien 'ja': > Dienstverlening
  3. Indien 'neen': > Specifieke transparantie > Dienstverlening

  5. Specifieke transparantie

  Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

  AssurMifID-gedragsregels

  Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels”. In dit verband bezorgen we u hierboven gedetailleerde informatie over

  I. Onze dienstverlening
  1. Informatie over het begrip verzekeringsbemiddeling.
  2. Nummers van de takken en de titulatuur
  3. Polisvoorwaarden 

  II. Belangenconflicten
  1. Wetgevend kader
  2. Welke belangenconflicten?
  3. Welke maatregelen neemt ons kantoor
  4. Wat is de procedure?
  5. Specifieke transparantie

  III. Onze verloning/vergoeding


  Disclaimer website

   De verschillende pagina's, simulaties en informatie die u raadpleegt of verkrijgt op of via deze website hebben een zuiver informatieve waarde.
  De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Kantoor Peeters Comm.V geeft geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, gegevens of publicaties.
  De verstrekte informatie vormt geen aanbod van verzekeringsdiensten of 
  –producten. Enkel indien uitdrukkelijk anders weergegeven, zal de verstrekte informatie een aanbod uitmaken. 
  Dergelijk aanbod richt zich niet tot personen die de Kantoor Peeters-website bezoeken, betreden of gebruiken vanuit andere landen of rechtsgebieden dan België, behalve indien deze expliciet worden vermeld. 
  De veiligheid en juistheid van data op websites kunnen niet gewaarborgd worden, aangezien de informatie kan onderschept of gesaboteerd worden, verloren gaan of virussen kan bevatten. 
  Kantoor Peeters Comm.V wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid af in dergelijke gevallen. 
  De aansprakelijkheid van Kantoor Peeters Comm.V voor enigerlei schade die het gevolg is van rechtstreeks en/of onrechtstreeks gebruik van deze website (simulaties en informatie die geraadpleegd of verkregen wordt op of via deze website) kan mogelijk enkel betrokken zijn wanneer er sprake is van opzet of wanneer grove fout kan worden ingeroepen.

   De dienst- en productinformatie die Kantoor Peeters Comm.V verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische Recht. Indien u zich toegang verschaft tot deze website en/of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dit toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot en/of het gebruik van onze website.

   De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan hetzij Kantoor Peeters Comm.V, hetzij aan kantoor-gelieerde derden (leveranciers e.d.), hetzij aan effectieve derden. U zal zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

   De via deze website verkregen persoonsgegevens kunnen door Kantoor Peeters Comm.V worden verwerkt voor o.a. commerciële prospectie en promotie van verzekeringsdiensten of -producten, het beheer van het cliëntenbestand, (direct) marketing, public relations, het verlenen en beheer van verzekeringsdiensten als verzekeringstussenpersoon of -makelaar. 
  U kunt verzet aantekenen tegen de aanwending van die gegevens voor voornoemde doeleinden van commerciële prospectie. U hebt ook recht op inzage in de persoonlijke gegevens die u aanbelangen en u kunt deze, in voorkomend geval, laten verbeteren.

  KLANTENZONE

  Hier kan u zich aanmelden op onze klantenzone om toegang te hebben tot uw eigen verzekeringsdossier

  Mijn Dossierr Mijn Dossier

  DOCU-CENTER

  Laatste documenten

  Europees klachtenformulier Luchtvaartmaatschappijen

  Fietsverzekering (AGA by Kantoor Peeters)

  Project Matumaini

  waardebepaling fiets (Allianz Global Assistance)

  Algemene Voorwaarden - Fietsverzekering (Allianz Global Assistance)

  Site by Ramdesign