Komen verzekeringen tussen bij terrorisme?

Ja (maar). Sinds 2008 dekken de meeste verzekeringen ook schade veroorzaakt door terrorisme. Om dat mogelijk te maken is er beperking van de totale maximale tussenkomst en hebben de verzekeringssector en overheid toen de handen in elkaar geslagen.

Welke verzekeringen?

Volgende verzekeringen zijn verplicht om schade door terrorisme te dekken :

  • arbeidsongevallenverzekering;
  • burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto;
  • burgerlijke aansprakelijkheid bij brand en ontploffing op openbare plaatsen;
  • brandverzekering van woningen en kleine handelszaken;
  • ongevallenverzekering;
  • hospitalisatieverzekering;
  • levensverzekering.

Ook alle andere verzekeringen dekken terrorisme, tenzij in hun algemene voorwaarden uitdrukkelijk staat dat het niet gedekt is.

Waar geldt de verzekering?

De dekking geldt voor “Belgische risico’s”. Het komt erop neer dat je in België je gewoonlijke verblijfplaats moet hebben of je vennootschap er gevestigd moet zijn. 

Wat wordt er gedekt en door wie?

De verzekeraars dekken schade veroorzaakt door terrorisme. Of een gebeurtenis als terrorisme wordt beschouwd, beslist een comité op overheidsniveau.

De verzekeraars kunnen ofwel zelf alle schade door terrorisme dekken ofwel ervoor kiezen zich aan te sluiten bij de vzw Trip.  

De vzw Trip (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool) is opgericht om de slachtoffers snel te vergoeden maar ook om de financiële stabiliteit van de verzekeringssector te vrijwaren. Het terrorismerisico is immers moeilijk inschatbaar  en kan een zeer grote impact hebben. De vzw Trip zorgt concreet voor een verdeling van de schadelast over haar leden en een beperking van de te dragen schadelast. 

De vergoeding die je als particulier kan krijgen als jouw verzekeraar lid is van Trip kan hierdoor beperkt zijn tot een bepaald bedrag. Zowat alle verzekeraars die in België actief zijn, zijn lid van Trip en kunnen zich dus beroepen op een beperking van de schadevergoeding.

Hieronder lees je meer over de mogelijke beperkingen aan de vergoedingen. 

Wat zijn de beperkingen aan de vergoedingen?

Samen met hun herverzekeraars en de overheid, dekken de verzekeringsmaatschappijen die lid zijn van vzw Trip schade door terrorisme tot 1 miljard euro, voor alle schade die voortkomt uit daden van terrorisme in één kalenderjaar.

Het bedrag van 1 miljard euro wordt als volgt samengesteld: van zodra de schade oploopt tot meer dan 300 miljoen euro, helpen de herverzekeraars voor de volgende 400 miljoen euro. Is de schade groter dan 700 miljoen euro, dan legt de Staat de overige 300 miljoen bij tot 1 miljard euro.

Voornoemd bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Op 1 januari 2014 bedraagt het 1.187.433.543 euro.

Als het over de verzekering van onroerende goederen gaat, geldt een beperking van 75 miljoen euro per verzekerde locatie. Deze beperking geldt niet voor particuliere woningen.

Ligt de schade hoger, dan wordt de beschikbare 1 miljard euro (geïndexeerd) of 75 miljoen euro verdeeld onder iedereen die recht heeft op een schadevergoeding van zijn verzekeraar volgens een percentage vastgesteld door het bovenvernoemde Comité op overheidsniveau. Is er bijvoorbeeld voor 2 miljard euro aan schade, dan worden de vergoedingen verminderd met 50% (de vergoedingen worden immers proportioneel gereduceerd tot 1 miljard euro). Bij het reduceren van de vergoedingen krijgt de lichamelijke schade (letsels) voorrang op de materiële schade (woningen, bedrijfsgebouwen,…)

En nu concreet met 22 maart 2016?

We stellen vast dat het vrij stil is langs de kant van de verzekeringsmaatschappijen.

We proberen toch (met alle mogelijke voorbehoud) een korte oplijsting te maken op basis van de beschikbare informatie

Kan ik mijn reisannulatie-verzekering gebruiken wanneer ik niet kon/kan of wil vertrekken?

Neen, standaard niet. De reisannulatieverzekeringen hebben in regel de dekking terrorisme uitgesloten.

Dit werd ook bevestigd door Europ Assistance.

Enkel het topproduct van Allianz Global Assistance (World Royal Protection) voorziet dekking bij annulatie na een terroristische aanslag tot ca 30 dagen na de aanslag). 

Is er tussenkomst van de gewone reisbijstand?

Normaliter niet.

Europ Assistance liet ondertussen weten dat men uitzonderlijk (d.w.z. hoewel niet verzekerd) voor klanten die ter plaatse zijn gehouden een tussenkomst  voorziet van maximum 150 € per dag voor eerste persoon en maximum 50 € per dag per bijkomende andere verzekerde voor de noodzakelijke extra kosten (logies, ontbijt, transport van/naar luchthaven of treinstation) met een maximum van 5 dagen.

Bij de hierboven aangehaalde formule van Allianz Global Assistance is er altijd dekking tot 600 € per persoon indien u door de terroristische aanslagen niet kon terugkomen naar België en hierdoor extra kosten hebt in het buitenland.

Deze verlengingskosten (niet annulatie) zijn bij Allianz Global Assistance ook standaard verzekerd indien bij de jaarformule World Gold Protection een tijdelijke uitbreiding werd genomen of bij een tijdelijk contract de Exclusieve Garanties zijn onderschreven.

Betaalt mijn hospitalisatieverzekering mijn medische kosten?

DKV (geen lid van Trip, staat zelf in voor vergoedingen) liet alvast weten dat er geen probleem is met de terugbetaling van de medische kosten.

Andere verzekeraars communiceerden niet hieromtrent naar ons toe en hebben mogelijk beperking in totale tussenkomst.

Betaalt mijn gewone autoverzekering schade aan mijn auto?

Neen. Als u enkel een gewone autoverzekering heeft zal deze de schade aan uw eigen voertuig niet vergoeden.

Komt mijn omniumverzekering tussen?

Een omniumverzekering kan tussenkomen bij schade aan uw voertuig (met mogelijke beperkingen terrorismedekking Trip).

Betaalt mijn werkgever als ik aan het werk was?

De (verplichte) arbeidsongevallenverzekering zorgt voor tussenkomst bij medische kosten, invaliditeit, overlijden en tijdelijke ongeschiktheid. Er is geen tussenkomst voor zuiver materiële schade (bijvoorbeeld kledij). Er kan ook beperking zijn conform bepalingen Trip.

Komt de Rechtsbijstandsverzekering tussen?

De rechtsbijstandsverzekering komt mogelijk tussen voor het opvolgen van vergoeding (beperking Trip) door o.a. BA Objectieve Na Brand, Arbeidsongevallenverzekering, Autoverzekering (omium), Hospitalisatieverzekering, .... . Voor contractuele geschillen met uitbetalende verzekeraars moet er aangepaste verzekeringsdekking zijn.

In welke mate beperking van de tussenkomst (Trip)?

Het is wachten op meer concreet nieuws van de overheid, de sector en onze leveranciers vooraleer er kan gemeld worden tot welk percentage eventuele tussenkomst beperkt is.

Fonds financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden!

We vinden het belangrijk om zo volledig mogelijk te zijn.

Mensen die geen persoonsverzekering hebben (overlijden, invaliditeit, ...) of die geen uitkering kunnen krijgen via een ander organiseme (vb verzekering arbeidsongevallen) of die hiervoor te weinig vergoeding krijgen, kunnen nog altijd een claim indienen bij het Fonds van Opzettelijke Gewelddaden (voor letselschade max 62 000 euro; stoffelijke schade zeer beperkt tot 1 250 euro).

Let op, dit Fonds betaalt 'financiële hulp naar billijkheid voor het milderen van de schade' naar aanleiding van de geleden letselschade, d.w.z. dat men niet mag verwachten dat de 'totale geleden schade' vergoed zal worden. Men kan deze wel berekenen en vragen, maar men heeft geen absoluut recht om van het fonds (volledige) schadevergoeding te krijgen. 

Zie meer info over het Fonds via deze link

Site by Ramdesign