Privacy verklaring

We nemen de gegevensverwerking en privacy heel ernstig. Hier lichten wij toe hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Dit vormt het algemene beleid van het kantoor m.b.t. gegevensverwerking conform de wetgeving

Als verzekeringsmakelaar vervult het kantoor mogelijk een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we  zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast  vervullen wij, ten behoeve van  de maatschappijen, ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken en van wie wij producten aan u voorstellen en aanbieden. In deze verklaring gaan we enkel dieper in op de verwerking van uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is KANTOOR PEETERS Comm.V, Mechelsesteenweg 241, 1933 Sterrebeek. Ondernemingsnummer 0456.591.272.

Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u  met ons contact opnemen via info@kantoorpeeters.be. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen dat u zich verder identificeert, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?

Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op advies over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden of het voorstellen van verzekeringsovereenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk met het oog op  het sluiten van verzekeringsovereenkomsten en het sluiten zelf van verzekeringsovereenkomsten. Daarnaast kunt u ook op ons een beroep doen of ons ook contacteren voor bijstand bij het beheer en de uitvoering van de door u gesloten verzekeringsovereenkomsten. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.

Hoe belangrijk vinden we vertrouwelijkheid?

Privacy is enorm belangrijk. Dat vertrouwen de basis is van de relatie die we als kantoor hebben met klanten hoeft weinig betoog. We proberen hier gewoon naar te handelen. We vinden de relatie van een cliënt met bijvoorbeeld zijn advocaat of arts zeer inspirerend voor ons kantoor. Er is niks mis met juiste beroepsdeontologie. Integendeel.

Het kantoor en haar medewerkers zijn wanneer we zelf klant zijn ook bijzonder gevoelig voor verwerking van gegevens en privacy. We leggen voor u dezelfde voorzichtigheid en gezonde argwaan aan de dag (bijvoorbeeld m.b.t. het delen van informatie aan derden) zoals we dit zelf ook wensen.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt ons kantoor?

Het kantoor verzamelt en verwerkt  gegevens die u ons naar aanleiding van contact met het kantoor meedeelt zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en ondernemingsnummer. Het betreft  ook  alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten uw verzekeringsbehoeften in te schatten. Dit gaat onder andere over gegevens betreffende uw woning (in het kader van een brandverzekering), uw financiële gegevens (bij beleggingsverzekeringen) en medische gegevens (bij gezondheidsverzekeringen). Uw gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de verzekering en/of dienstverlening waarvoor u op ons een beroep doet, tenzij u dit anders wenst en dit ook zo aangeeft.

Details van de mogelijke (categorieën van) verwerkte gegevens:
- identificatiegegevens (naam, adres, telefoon, ....)
- elektronische identificatiegegevens (IP-adressen, cookies, ...) bij apps of internet
- elektronische lokalisatiegegevens (gsm, gps, ...) bij gebruik apps
- financiële bijzonderheden
- persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, ...)
- fysische gegevens (grootte, gewicht, ..)
- leefgewoonten (roker, ...)
- samenstelling van het gezin
- vrijetijdsbesteding en interesses
- lidmaatschappen voor korting op bepaalde verzekeringen
- woningkenmerken
- beroep en betrekking
- verlangens en behoeften m.b.t. financiële bescherming en verzekeringen
- rijksregisternummer / identificatie sociale zekerheid
- lichamelijke en psychische gezondheid
- risicosituaties en -gedragingen
- gegevens m.b.t. de zorg
- veroordelingen en straffen
- gerechtelijke maatregelen
- administratieve sancties
- verdenkingen en inbeschuldigingstellingen
- beeld- en geluidsopnamen (onze eigen beveiligingssystemen)

Omdat minstens een deel van de informatie als zeer gevoelig dient beschouwd te worden gaan we al jarenlang uiterst voorzichtig en discreet met deze informatie om.

Wij verzamelen gegevens wanneer u ons deze bezorgt of onze documenten en formulieren invult, ook wanneer u dat elektronisch doet. Bij het eventuele bezoek aan ons kantoor worden er mogelijk beeldopnamen gemaakt. Op onze website worden er cookies gebruikt.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet. 

Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor behoefteanalyse, klantenbeheer, met name de aanvaarding, het beheer (inclusief schadedossiers) en het sluiten van verzekeringscontracten en de promotie van andere producten en diensten van ons kantoor zelf. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming.

Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen.

Voor zover het gaat om prospecten, dit zijn natuurlijke personen die (nog) geen klant van ons zijn, verwerken wij de gegevens voor doeleinden van direct marketing, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Aan prospecten die per e-mail worden benaderd, vragen wij de uitdrukkelijke toestemming om hen ook in de toekomst te kunnen benaderen. Prospecten die per brief worden benaderd verzoeken wij een optout clausule aan te kruisen indien zij niet verder door ons benaderd willen worden.

Naar onze medewerkers toe verwerken wij de gegevens voor doeleinden zoals personeelsbeheer en loonadministratie.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons kantoor?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek in verband met een verzekeringsbehoefte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsook als gevolg van de vraag om u bij te staan in het beheer en de opvolging van de verzekeringsovereenkomsten die u heeft gesloten.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken mits uw uitdrukkelijke toestemming. Die wordt u gevraagd op het ogenblik dat u bij ons klant wordt. Is dat niet gebeurd, willen wij u vragen ons dit te melden, zodat het nodige hiertoe kan gebeuren.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij met wie u uiteindelijk de overeenkomst sluit.

Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van ons kantoor.

In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

Uw rechten

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden via info@kantoorpeeters.be of door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.

U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via info@kantoorpeeters.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Aarzel niet ons te contacteren wanneer u met een vraag zit over privacy en hoe we vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.


Wijzigingen

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Versie 13/06/2018

Cookies

Site by Ramdesign