Aansprakelijkheid .

Schade veroorzaakt aan derden in de hoedanigheid van de uitgeoefende activiteit is de ‘BA Uitbating’.

 Meest voorkomende deelwaarborgen, elk met maximum bedrag:

  • Lichamelijke schade
  • Stoffelijke schade
  • Immateriële gevolgschade

Ook toevertrouwde voorwerpen zijn dikwijls mee verzekerd tot bepaald bedrag. Op de stoffelijke schade (niet lichamelijke) schade aan derden is een vrijstelling van toepassing, meestal uitgedrukt in % schade, met een minimum en een maximum per schadegeval.

 De waarborgen Beroepsaansprakelijkheid en BA na levering zijn voor verschillende activiteiten ook te belangrijk om niet bij stil te staan.

 In de meeste verzekeringspolissen wordt ook een waarborg Rechtsbijstand voorzien.
Deze deelwaarborg(en) hebben als bedoeling juridische bijstand te geven (o.a. terugbetaling kosten advocaat) bij een eventueel geschil (bijv. discussie, ten onrechte ‘aangevallen’, …)

Naast de klassieke rechtsbijstand (tot in polis voorzien maximumbedrag) kan ook het onvermogen van derden verzekerd worden, e.d...

Gespecialiseerde aparte verzekeringspolis voor het luik Rechtsbijstand biedt de ruimste waarborgen.

 Tarief-bepalende elementen zijn: duurtijd van de verzekering (bepaald, onbepaald), omzet, aantal verzekerde personen, waarborgen, vrijstellingen, ...

KLANTENZONE

Hier kan u zich aanmelden op onze klantenzone om toegang te hebben tot uw eigen verzekeringsdossier

Mijn Dossierr Mijn Dossier

Site by Ramdesign