Arbeidsongevallen

Men kan niet altijd alles zelf doen. Een werkgever is autmatisch aansprakelijk voor alle ongevallen tijdens het werk of op de weg van en naar het werk van de personen die tegen betaling voor hem/haar werken.

 De arbeidsongevallenverzekering is een wettelijke verplichting voor elke werkgever die personeel in dienst heeft. Zowel voor permanent als voor tijdelijk of gelegenheidspersoneel. Dus ook voor uw poetsvrouw thuis!

 De verzekering "arbeidsongevallen" dekt:

  • De arbeidsongeschiktheid (tijdelijke ongeschiktheid en blijvende ongeschiktheid)
  • De medische kosten
  • Het overlijden

 Morele schade en de schade aan goederen komen niet in aanmerking.

 Het stelsel is van toepassing op iedere werknemer verbonden door een arbeidsovereenkomst (bedienden en arbeiders, bezoldigde bedrijfsleider, dienstboden), de leerjongens onder contract, de uitzendkrachten, RSZ-onderworpen studenten, de theaterartiesten...

Verder vergeten we ook niet de niet aan de RSZ onderworpen dienstboden, de studenten die max. een maand werken in de zomervakantie (niet RSZ-onderworpen), …

Vallen buiten het toepassingsgebied van de wet: vrijwilligers, handelaars, zaakvoerders, werklozen, beoefenaars van een vrij beroep.

 Tarief-bepalende elementen zijn: duurtijd van de verzekering (bepaald, onbepaald), omzet, aantal verzekerde personen, activiteit van de onderneming (of de afweging van de verschillende activiteiten per deelgroep), waarborgen (wettelijk minimum of ook bovenwettelijk)

KLANTENZONE

Hier kan u zich aanmelden op onze klantenzone om toegang te hebben tot uw eigen verzekeringsdossier

Mijn Dossierr Mijn Dossier

Site by Ramdesign