Groepsverzekering

Niemand is onmisbaar. En toch ... Uw ervaring, uw inzet en uw kennis zijn belangrijk voor de onderneming. Ook uw collega’s leveren in dit verband een essentiële bijdrage. Het is dan mogelijk interessant om dit ook in het verloningspakket op te nemen.

 Een aangename aanvulling op uw pensioen

Een groepsverzekering is een ideaal middel om die waardering te laten blijken. Het Pensioenplan waarmee u uw huidige levensstandaard ook voor de toekomst veilig stelt. En dit ongeacht of u zelfstandige of werknemer bent.

Een groepsverzekering is een voorzorgsprogramma dat u bij uw pensionering voorziet van een extra spaarpot. Voor u een welkom aanvullend pensioen dus. En tegelijkertijd een stevig houvast voor uw gezin indien een aangepaste overlijdensdekking werd onderschreven. Voor een groepsverzekering, gemaakt op maat van uw bedrijf, of uitleg over uw privémogelijkheden naast uw groepsverzekering, kan u steeds beroep doen op ons kantoor.

 Een deel van het personeelsbeleid

De groepsverzekering is een ideaal middel voor een werkgever om zijn personeel voor hun getrouwheid te belonen en beantwoordt aan de behoefte van werknemers en zelfstandigen om hun levensstandaard na de actieve loopbaan te behouden. Als aanvulling op het wettelijk pensioen vormt de groepsverzekering een flexibel werkmiddel.

 Werking van de groepsverzekering?

Een groepsverzekering wordt onderschreven door het bedrijf, ten gunste van de verzekerden of hun nabestaanden. Het bedrijf kent aan alle leden van een bepaalde categorie, bijvoorbeeld alle bedrijfsleiders, een extra-legale pensioenvoorziening toe waarvan de bijzonderheden omschreven worden in een reglement.

De zelfstandigen of werknemers die regelmatige maandelijkse bezoldigingen genieten waarop de voorheffing wordt ingehouden zijn de mogelijke verzekerden. Iedereen die tot de bepaalde categorie behoort zal van de voordelen genieten.

Het groepsverzekeringscontract regelt de contractuele verbintenissen tussen het bedrijf en de verzekeringsmaatschappij. Het pensioenreglement neemt zowel de rechten en de plichten van de verzekerde zelfstandigen (werknemers) en van de vennootschap (werkgever) als de wettelijk vastgestelde bepalingen op.

Daarnaast zijn er natuurlijk de algemene voorwaarden en de individuele polis.

 Mogelijke waarborgen?

De meest voorkomende waarborgen zijn: kapitaal bij pensioen, kapitaal bij vooroverlijden, gewaarborgd inkomen, hospitalisatieverzekering en vrijstelling van premiebetaling.

De waarborgen worden opgenomen in het reglement.

 Verzekeringspremies

De betaling kan opgesplitst worden tussen de werkgever en zijn werknemers. Bij zelfstandigen betaalt de vennootschap de premie*.

De premies die voor een groepsverzekering worden betaald moeten steeds voldoen aan de fiscale 80% regel. Het gedeelte van de premies dat voordelen verzekert boven de vernoemde fiscale grens zal door de fiscus verworpen worden.

 Financieringssystemen

Vaste last:
In dit systeem wordt uitgegaan van een welomschreven premiebudget en zullen de uit te keren prestaties het resultaat zijn van de kapitalisatie van de premies. Soms bepaalt de werkgever een vast budget op basis van de totale loonmassa (b.v. 10% of 15%). In functie daarvan zal voor iedere werknemer een premie betaald worden. Vaak echter wordt een vast percentage in functie van het jaarloon van iedere werknemer bepaald.
Ook kan men een vast forfaitair bedrag bepalen, rekening houdend met de 80% grens.
Het systeem is heel doorzichtig en gemakkelijk te begrijpen. Ook vanuit budgettair oogpunt is het systeem makkelijk. Zowel de werknemer als de werkgever weten wat de regeling op ieder ogenblik kost. Precies om deze reden wordt het systeem dikwijls toegepast bij de start van een pensioenplan.

Te bereiken doel:
Terwijl men in het vaste last systeem uitgaat van de premies om dan de te verzekeren prestaties te bepalen, gaat men in een te bereiken doel systeem juist omgekeerd te werk: hier gaat men de premies berekenen in functie van de te verzekeren prestaties. Het accent wordt hier dus gelegd op het kapitaal dat, of de rente, die de begunstigde zal ontvangen op pensioenleeftijd of bij overlijden voor de pensioenleeftijd.
Het stelsel van "te bereiken doel" vindt men iets meer terug bij ander type ondernemingen. Er is veelal een grotere financiële slagkracht voor vereist.

 Onder het goedkeurend oog van de fiscus

Niemand betaalt graag belastingen! Het kan voor uw firma belangrijk zijn om uw winst veilig te stellen voor uw medewerkers. De belastingwetgeving heeft immers ook haar goede kanten. Aangezien het uw onderneming is die een groepsverzekering sluit en financiert zijn stortingen integraal aftrekbaar als bedrijfslasten. In een groepsverzekering kan bepaald worden dat ook de aangeslotene een bijdrage levert. De storting ten laste van de aangeslotene houdt u rechtstreeks af van zijn bezoldiging. Op deze bijdrage bekomt de aangeslotene een belastingvermindering.

 Flexibele plannen

Hoewel dit type plan in België niet al te veel wordt gebruikt is het ook mogelijk een plan te onderschijven van het zogenaamde cafetaria-type. Meestal gebruikt men deze benaming voor een plan waarbij de werkgever enkel het algemene kader van de groepsverzekering gaat bepalen: het budget op basis van een vaste last, de verdeling van het budget tussen werkgever en werknemer, de keuze van de waarborgen die hij wenst aan te bieden. De werknemer kan dan binnen dit kader bepalen welke waarborgen hij wenst af te sluiten en voor welke bedragen. Op die manier kan hij zijn verzekering veel beter doen aansluiten bij zijn gezinstoestand en zijn specifieke behoeften. Op dit principe zijn een aantal variaties mogelijk.

Het individueel ‘plan op maat’ voor elke werkgever is een aanlokkelijk systeem omdat de werkgever kan inspelen op de verschillende noden van zijn werknemers. Het kan ook een enorme beperking zijn omdat het beheer hiervan allesbehalve eenvoudig is. Op latere vragen kan dikwijls geen passend antwoord gegeven (kan voor iedereen heel verschillend zijn). Werknemers die kiezen voor een bepaald systeem vergeten mogelijk ook dat hun toekomstige situatie enorm kan veranderen.

 Tak 21 met winstdeelname in tak 23

Bij deze groepsverzekeringen heeft u de mogelijkheid om zekerheid te koppelen aan een persoonlijke beleggingsstrategie. Deze groepsverzekeringen zijn ideaal voor wie mikt op een hoger rendement en daarbij een beperkt risico niet schuwt. U krijgt een gegarandeerde intrest op de gestorte premies. Daarbovenop wordt jaarlijks een deelname in de winst toegekend die u belegt in een fonds van de maatschappij naar keuze. Wisselend beursklimaat maakt dat het natuurlijk niet altijd zeker is wat het eindrendement zal zijn.

 Mooi rendement

Groepsverzekeringen zijn de ideale verweving van fiscale, financiële en verzekeringstechnieken binnen één beleggingsformule. De geïnvesteerde sommen worden beheerd door beleggingsdeskundigen, die ervoor zorgen dat uw geld optimaal rendeert.

 Aanvullende waarborgen

Iedereen loopt het risico om arbeidsongeschikt te worden door een ongeval of een ziekte, tijdelijk of blijvend. Dit heeft uiteraard inkomensverlies tot gevolg. De wettelijke tussenkomst is echter beperkt en begint pas na een bepaalde wachttijd. Hoe hoger het inkomen, hoe groter de inkomensderving. Om deze financiële gevolgen op te vangen, kan men via de groepsverzekering een dekking "invaliditeitsrente" en/of "vrijstelling van de groepsverzekeringspremie" onderschrijven.

Hospitalisatiekosten, zeker als men opteert voor een privé-kamer, kunnen een flinke hap uit het gezinsbudget nemen. Voor het verblijf, de geneesmiddelen, de doktershonoraria, de gespecialiseerde onderzoeken, enz. dient men dikwijls opleg te betalen. Om aan deze kost tegemoet te komen, kan de onderneming een luik Hospitalisatieverzekering toevoegen.

Heel wat groepsverzekeringen voorzien ook een extra kapitaal bij overlijden voor pensioenleeftijd.

 Graag geven wij u op uw verzoek nadere informatie over:

  • hoeveel premie u mag betalen (berekening 80% grens)
  • welk kapitaal zal worden uitgekeerd
  • samenstellen van een plan
  • aanvullende waarborgen

“* voor zelfstandigen met een vennootschap zijn er ook aangepaste oplossingen I.P.T. (individuele pensioentoezegging) die moeten bekeken worden”

KLANTENZONE

Hier kan u zich aanmelden op onze klantenzone om toegang te hebben tot uw eigen verzekeringsdossier

Mijn Dossierr Mijn Dossier

Site by Ramdesign